FAQs Complain Problems

आ.व.२०७६।०७७ मा विपत व्यवस्थापन कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण तपसील बमोजिमका क्षेत्रहरुमा भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको..

आ.व.२०७६।०७७ मा विपत व्यवस्थापन कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण तपसील बमोजिमका क्षेत्रहरुमा भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको..

आ.व.२०७६।०७७ मा विपत व्यवस्थापन कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण तपसील बमोजिमका क्षेत्रहरुमा भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको...

१)बौधीमाई नगरपालिका भरी रासन वितरण,

२.)नगरपालिकामा क्वारेन्टाईन स‌ंचालन, व्यवस्थापन

३‍.) आइसोलेसन संचालन, व्यवस्थापन

४.) क्वारेन्टाईन तथा आईसोलेसनमा रहेको विरामीहरु तथा सुरक्षा कर्मीहरुको खाद्यान्न , ओेषधी

५.)सेनेटाईजर, मास्क, पी.पी.ई सेट, थर्मोगन इत्यादी आवश्यक सामाग्रीहरु .......

आर्थिक वर्ष: