FAQs Complain Problems

मिति २०७७/०९/०४ बौधिमाई नगरपालिकाकोआ.ब.२०७७/२०७८ को चौथो नगर सभा को बन्द सत्र अधिबेशन सम्पन भएको छ ।

मिति २०७७/०९/०४  बौधिमाई नगरपालिकाकोआ.ब.२०७७/२०७८ को  चौथो नगर सभा को बन्द सत्र अधिबेशन  सम्पन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: