FAQs Complain Problems

७९/८०

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! जग्गा वर्गीकरण सिफारिश सम्बन्धमा यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा न १ देखि ९ सम्मको जग्गा जमिनको किताकाट मिति २०८०/०३/०८ गते देखि खुले को व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला हरुको लागि जानकारी गराइन्छ !

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! जग्गा वर्गीकरण सिफारिश  सम्बन्धमा  यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा न १ देखि ९ सम्मको जग्गा जमिनको किताकाट मिति २०८०/०३/०८ गते देखि खुले को व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला हरुको लागि जानकारी गराइन्छ !

Pages