FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व.२०७६।०७७ मा विपत व्यवस्थापन कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण तपसील बमोजिमका क्षेत्रहरुमा भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको..

आ.व.२०७६।०७७ मा विपत व्यवस्थापन कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण तपसील बमोजिमका क्षेत्रहरुमा भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको...

१)बौधीमाई नगरपालिका भरी रासन वितरण,

२.)नगरपालिकामा क्वारेन्टाईन स‌ंचालन, व्यवस्थापन

३‍.) आइसोलेसन संचालन, व्यवस्थापन

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

Pages